RZECZNIK PRAW UCZNIA
 

 1. W szkole działa rzecznik praw ucznia.
 2. Rzecznik jest wskazywany przez dyrektora szkoły.
 3. Kadencja rzecznika pokrywa się z kadencją Samorządu Uczniowskiego.
 4. Do zadań rzecznika należą:
  a/ ochrona praw ucznia ujętych w dokumentacji szkoły,
  b/ rozstrzyganie spraw spornych między uczniami i nauczycielami.
 5. Rzecznik przyjmuje uczniów w wyznaczonym przez siebie terminie.
 6. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawy spornej rzecznik przedstawia ją radzie pedagogicznej na najbliższym posiedzeniu. Decyzja rady jest ostateczna.
 7. Rzecznik ma prawo zgłaszania w imieniu uczniów propozycji poprawek do regulaminu szkoły.
 8. W roku szkolnym 2021/2022 funkcję rzecznika praw ucznia  pełni pani Agnieszka Gonciarz.