Regulamin

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 378 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie
Uchwalono na podstawie artykułu 85. ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

WSTĘP

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
     a/ na szczeblu klas - samorządy klasowe,
     b/ na szczeblu szkoły – prezydium Samorządu Uczniowskiego.
3. Samorząd Uczniowski składa się z dwóch izb: Izby Młodszej i Izby Starszej.
4. W skład każdej izby wchodzą przewodniczący klas.
5. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
6. Na czele Samorządu Uczniowskiego stoją przewodniczący oraz zastępca.
7. Obie izby samorządu mają swoich opiekunów, którzy kierują pracami.

 

Rozdział 1
KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należą:
1. Uchwalenie regulaminu i ordynacji wyborczej oraz dokonywanie zmian i poprawek w tych dokumentach.
2. Przygotowanie i uchwalenie rocznego planu pracy.
3. Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu Uczniowskiego.
4. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza SU.
5. Przedstawienie radzie pedagogicznej, dyrekcji szkoły i Radzie Rodziców wniosków i opinii w zakresie praw uczniów, organizacji własnej działalności oraz organizacji życia szkolnego.

 

Rozdział 2
ZASADY DZIAŁALNOŚCI

1. Samorząd Uczniowski obraduje na posiedzeniach, oddzielnie Izba Starsza, oddzielnie Izba Młodsza.
2. Dwa razy w ciągu roku szkolnego izby obradują wspólnie.
3. Pierwsze posiedzenie zwołuje opiekun. Kolejne odbywają się raz w miesiącu zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem.
4. W posiedzeniach mają obowiązek uczestniczyć wszyscy przewodniczący klasowi lub ich zastępcy. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przewodniczącego i braku reprezentanta klasy w jego zastępstwie na trzech posiedzeniach, zostaje on skreślony  z listy przewodniczących bez prawa ponownego startowania w kolejnych latach, a opiekun Samorządu Uczniowskiego nakazuje wychowawcy przeprowadzenie ponownych wyborów w klasie.
5.  W posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć z prawem głosu: dyrektor szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
6.  Obrady Samorządu Uczniowskiego są protokołowane przez sekretarza i wraz z listą obecności znajdują się w dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
7.  Na ostatnim zebraniu przedstawiane jest sprawozdanie z działalności Samorządu  Uczniowskiego i formułowane są wnioski  do pracy  na następny rok szkolny.
8.  Władze Samorządu Uczniowskiego są zobowiązane do informowania uczniów o swojej pracy za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

 

 Rozdział 3
 RZECZNIK PRAW UCZNIA

1. W szkole działa rzecznik praw ucznia.
2. Rzecznik jest wskazywany przez dyrektora szkoły.
3. Kadencja rzecznika pokrywa się z kadencją Samorządu Uczniowskiego.
4. Do zadań rzecznika należą:
   a/ ochrona praw ucznia ujętych w dokumentacji szkoły,
   b/ rozstrzyganie spraw spornych między uczniami i nauczycielami.
5. Rzecznik przyjmuje uczniów w wyznaczonym przez siebie terminie.
6. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawy spornej rzecznik przedstawia ją radzie pedagogicznej na najbliższym posiedzeniu. Decyzja rady jest ostateczna.
7. Rzecznik ma prawo zgłaszania w imieniu uczniów propozycji poprawek do Regulaminu  Szkoły.

 

Rozdział 4 
ORDYNACJA WYBORCZA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu.
2. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia wyborów we wrześniu do dnia wyborów w następnym roku szkolnym.
3. Uczniowie każdej klasy wybierają na godzinie z wychowawcą przewodniczącego jako swojego przedstawiciela, biorąc pod uwagę zaangażowanie w życie klasy oraz cechy osobowe kandydata.   
4. Kandydat musi mieć co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
5. Wybranych przewodniczących wychowawcy zgłaszają do opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
6. Na pierwszym posiedzeniu przewodniczący klasowi wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza Samorządu Uczniowskiego. Prawo zgłaszania kandydatów na te funkcje ma każdy przewodniczący klasowy.
7. Podczas głosowania każdy przewodniczący może oddać tylko jeden głos.

 

Rozdział 5 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie uchwały Samorządu Uczniowskiego podejmowane są w obecności ponad połowy przewodniczących klasowych. 
2. Propozycje zmian do powyższych dokumentów może składać każda klasa  za pośrednictwem przewodniczącego klasowego.