Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sp378targowek.eduwarszawa.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.01.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i audiodeskrypcji.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Na stronie nie ma mapy strony lub wyszukiwarki.
 • Brak poszerzonych opisów elementów graficznych.
 • W linku do dokumentu do pobrania nie ma informacji o jego rozmiarze i języku.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Brak możliwości zmiany kontrastu strony.
 • Brak mechanizmu automatycznego odświeżania strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 19.03.2021 r.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest   p. Wojciech Rogowicz, adres mailowy: rogowicz.w@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 12 19 (sekretariat szkoły). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku szkoły są cztery wejścia:

 1. Wejście główne (A) znajduje się od ulicy Bartniczej. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Wejście na teren szkoły interesantów z zewnątrz następuje po uprzednim wpisaniu się do rejestru wejść. Sekretariat szkoły znajduje się obok wejścia głównego i jest dostępny dla petentów w godzinach urzędowania.
 2. Wejście boczne (B) znajduje się od ulicy Bolesławickiej. Do wejścia prowadzi chodnik przy szkolnym placu zabaw. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest udostępniane okresowo/w zależności od potrzeb uczniom oraz interesantom po zgłoszeniu.
 3. Wejście od strony boiska, bezpośrednio na kompleks sportowy. Do wejścia trzeba dojść przez boisko szkolne, wchodząc bramą od strony ulicy Bartniczej. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest dostępne dla uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych oraz dla interesantów po zgłoszeniu.
 4. Wejście do kompleksu gastronomicznego/kuchennego. Do wejścia trzeba dojść przez boisko szkolne, wchodząc bramą od strony ulicy Bartniczej.
 5. Do wejścia prowadzą schody. Przy wejściu jest rampa dla samochodów dostawczych. Wejście jest dostępne wyłącznie dla pracowników kuchni i dostawców gastronomii.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W infrastrukturze wewnętrznej budynku można wyodrębnić część środkową, lewe skrzydło i prawe skrzydło oraz cztery kondygnacje: piwnice, parter, pierwsze piętro, drugie piętro.

 1. W piwnicach:
  - w części centralnej są szatnie, do których prowadzą schody dwuetapowe znajdujące się przy wejściu głównym, wejściu B i wejściu na prawe skrzydło budynku;
  - w prawym skrzydle są sale lekcyjne, do których prowadzą schody dwuetapowe przy wejściu B, na parterze przy prawym skrzydle oraz wejście bezpośrednio z poziomu szatni;
  - w piwnicach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 2. Na parterze:
  - w części centralnej jest sekretariat szkoły, sale lekcyjne oraz położone trzy stopnie poniżej forum z platformą dla osób niepełnosprawnych;
  - w prawym skrzydle znajduje się biblioteka szkolna i sale świetlicowe oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych wejście B;
  - w lewym skrzydle znajduje się stołówka, kompleks sportowy, dostosowana dla osób niepełnosprawnych toaleta oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych wejście od boiska.
 3. Na pierwszym piętrze lewego i prawego skrzydła znajdują się sale lekcyjne. Na piętro prowadzą schody dwuetapowe, nie ma tu dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na drugim piętrze lewego skrzydła znajdują się sale lekcyjne. Z pierwszego piętra na drugie piętro prowadzą schody dwuetapowe, nie ma tu dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 1. Przy dwóch wejściach do szkoły są podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku szkoły nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających wejście na poszczególne kondygnacje/piętra, w postaci: wind, podnośników, platform.
 3. Szkoła nie dysponuje pętlami indukcyjnymi, nie ma głośników/sygnalizacji naprowadzającej dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku szkoły znajdują się dwie windy, przy głównym wejściu i przy kompleksie sportowym, jednak obecnie, nie są one dopuszczone do użytku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Szkoła nie posiada własnych miejsc parkingowych. Oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu osiedlowym, od strony ulicy Bartniczej i Bolesławickiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się oraz ustalenia daty i godziny wizyty, z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.