Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 

Szkoła Podstawowa Nr 378 im. Jana Paderewskiego w Warszawie

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-08-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-18.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

  • Na stronie znajdują się odnośniki do plików, umieszczonych na stronach zewnętrznych-pliki te nie są dostępne cyfrowo i zostały wytworzone przez inny podmiot niż Szkoła Podstawowa Nr 378
  • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany) – zostały wytworzone przed wejściem ustawy i będą udostępniane w sposób alternatywny

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-08
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-11-08

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa -  Marlena Bobińska,
  • adres e-mail sp378@eduwarszawa.pl
  • numer telefonu 22 811 19 12

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skarbowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej  procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


 Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 Do budynku szkoły są cztery wejścia:

1. Wejście główne (A) znajduje się od ulicy Bartniczej. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Wejście na teren szkoły interesantów z zewnątrz następuje po uprzednim wpisaniu się do rejestru wejść. Sekretariat szkoły znajduje się obok wejścia głównego i jest dostępny dla petentów w godzinach urzędowania.

2. Wejście boczne (B) znajduje się od ulicy Bolesławickiej. Do wejścia prowadzi chodnik przy szkolnym placu zabaw. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest udostępniane okresowo/w zależności od potrzeb uczniom oraz interesantom po zgłoszeniu.

3. Wejście od strony boiska, bezpośrednio na kompleks sportowy. Do wejścia trzeba dojść przez boisko szkolne, wchodząc bramą od strony ulicy Bartniczej. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest dostępne dla uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych oraz dla interesantów po zgłoszeniu.

4. Wejście do kompleksu gastronomicznego/kuchennego. Do wejścia trzeba dojść przez boisko szkolne, wchodząc bramą od strony ulicy Bartniczej.

5. Do wejścia prowadzą schody. Przy wejściu jest rampa dla samochodów dostawczych. Wejście jest dostępne wyłącznie dla pracowników kuchni
i dostawców gastronomii.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 W infrastrukturze wewnętrznej budynku można wyodrębnić część środkową, lewe skrzydło i prawe skrzydło oraz cztery kondygnacje: piwnice, parter, pierwsze piętro, drugie piętro.

1. W piwnicach: - w części centralnej są szatnie, do których prowadzą schody dwuetapowe znajdujące się przy wejściu głównym, wejściu B i wejściu na prawe skrzydło budynku;

- w prawym skrzydle są sale lekcyjne, do których prowadzą schody dwuetapowe przy wejściu B, na parterze przy prawym skrzydle oraz wejście bezpośrednio z poziomu szatni; - w piwnicach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

2. Na parterze:

 - w części centralnej jest sekretariat szkoły, sale lekcyjne oraz położone trzy stopnie poniżej forum z platformą dla osób niepełnosprawnych;

- w prawym skrzydle znajduje się biblioteka szkolna i sale świetlicowe oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych wejście B;

- w lewym skrzydle znajduje się stołówka, kompleks sportowy, dostosowana dla osób niepełnosprawnych toaleta oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych wejście od boiska.

3. Na pierwszym piętrze lewego i prawego skrzydła znajdują się sale lekcyjne.
 Na piętro prowadzą schody dwuetapowe, nie ma tu dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

4. Na drugim piętrze lewego skrzydła znajdują się sale lekcyjne. Z pierwszego piętra na drugie piętro prowadzą schody dwuetapowe.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

1. Przy dwóch wejściach do szkoły są podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

2. W budynku szkoły (lewe skrzydło) znajduję się winda umożliwiająca wejście na poszczególne kondygnacje ( 1 i 2 piętro). Prawe skrzydło budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, a tym samym nie ma możliwości wejścia na 1 piętro prawego skrzydła szkoły.

3. Szkoła nie dysponuje pętlami indukcyjnymi, nie ma głośników/sygnalizacji naprowadzającej dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. W budynku szkoły znajdują się dwie windy, przy głównym wejściu i przy kompleksie sportowym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 Szkoła nie posiada własnych miejsc parkingowych. Oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu osiedlowym,
od strony ulicy Bartniczej i Bolesławickiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem asystującym po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. Warunkiem wejścia na teren placówki osoby z psem asystującym, jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie
i okazanie w sekretariacie szkoły odpowiedniego certyfikatu i zaświadczenia
o szczepieniu psa.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 

 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.