Logopeda

Szanowni Państwo,

we wrześniu w oddziale przedszkolnym oraz w klasach pierwszych będą przeprowadzone przesiewowe badania logopedyczne. Służą one wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy, a w przypadku dzieci, które uczestniczyły w zajęciach logopedycznych, pozwolą ocenić postępy w dotychczasowej terapii.

Zgłoszenia na badania przesiewowe będą przyjmowane w dniach 1-6.09.2021 r.
Dziecko można zapisać wypełniając druk, który należy pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki ogłoszenia. Wypełniony formularz proszę przekazać wychowawcy.
Zapis dziecka na badanie przesiewowe nie jest równoznaczny z przyjęciem dziecka na terapię logopedyczną.
Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo w przyjęciu na terapię logopedyczną mają dzieci z orzeczeniami/opiniami z PPP.

Uwaga! Dzieci z klas starszych uczęszczające na zajęcia logopedyczne w minionym roku szkolnym nie są automatycznie zapisywane na terapię.
Informację dotyczącą planowanego badania otrzymacie Państwo poprzez dziennik elektroniczny.

 

Logopeda, czyli kto?

Logopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń oraz profilaktyką.

Czym zajmuje się logopeda?

Podstawowym celem działań każdego logopedy jest udzielenie pomocy osobie z trudnościami w językowym porozumiewaniu się.
(D. Emiluta-Rozya, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Warszawa 2013, s.5)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań logopedy należy w szczególności:
  1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
  2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
    a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kto uczęszcza na terapię logopedyczną?
  – dzieci posiadające orzeczenie lub opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uwzględniającą wskazanie do zajęć logopedycznych,
  – dzieci zakwalifikowane do udziału w terapii podczas przesiewowych badań logopedycznych wykonywanych na początku roku szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3.

Jakie są cele terapii logopedycznej?
  – zajęcia logopedyczne mają na celu kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym,
  – usuwanie wad i zaburzeń mowy.

Organizacja zajęć
  – terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych,
  – na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie,
  – dzieci uczęszczające na zajęcia przynoszą zeszyty ćwiczeń (w dniu, w którym odbywają się zajęcia), w których znajdą się materiały będące pomocne w utrwalaniu prawidłowej wymowy w domu.

Efekty terapii, czyli współpraca rodzic-logopeda
Wystarczą systematyczne, codzienne krótkie ćwiczenia (5-10 minutowe), aby w znacznym stopniu przyczynić się do skrócenia czasu trwania terapii i pomóc dziecku w usunięciu wady wymowy.
Ważne! Pamiętajmy, że o logopedycznym sukcesie dziecka decyduje zarówno systematyczna praca w gabinecie logopedycznym oraz w domu, przy współudziale Rodzica.