Szkolne Koło Wolontariatu skierowane jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Cechy dobrego wolontariusza:

 • chęć pomocy innym
 • odpowiedzialność
 • uczciwość
 • empatia, wrażliwość
 • optymizm
 • dobra organizacja czasu wolnego
 • zaangażowanie.

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu
 • przygotowanie młodzieży do pracy wolontariackiej
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
 • umożliwienie podejmowania działań na rzecz potrzebujących
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych i działań edukacyjnych
 • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach
 • rozwijanie pasji i zainteresowań
 • nauka samorządności.

Formy pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu:

 • organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, np. zbiórek rzeczy dla potrzebujących, organizowanie kiermaszów lub imprez integracyjnych
 • przygotowywanie świątecznych paczek dla potrzebujących dzieci
 • wspomaganie i organizację imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek współpracujących ze szkołą, funkcjonujących w środowisku lokalnym
 • udział w akcjach ogólnopolskich, propagujących ideę wolontariatu
 • udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce
 • innych akcjach wynikających z bieżących potrzeb środowiska lokalnego.

Spotkania Szkolnego Koła Wolontariatu odbywają się w miarę bieżących potrzeb (przed organizacją akcji). Informacje o spotkaniu wywieszane są na tablicy ogłoszeń.

Koordynatorzy w roku szkolnym 2019/2020:
p. Małgorzata Kowalczyk
p. Dominika Kropiewnicka